Jechoota Jaalala Dhugaa

Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: “The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Beekan Guluma Erena Short biography. Ammoo Ka kana hundaa caalu "jaalala inni ummata Oromooti qabaata turee fii hawwii inni barriin dheeraaf baataa ture". Abdii isaa ilaalee, haalota har'a keessa darbuuf jedhee waan dubbatuuf godhuun bor yeellasifamuu hin barbaadu. Kanaaf gaaffii Oromoo gara gaaffii ambummaatti jijjiiruun jedhamu afanfaajjii uumuu fi jaalala rakasha gola Oromoo waca qofaan qabsoo gaggeessuu barbaadu irraa argachuuf kan godhame fakkaata. Baxter ykn Abbaa Aadam (akka ummanni Kofaleewaamutti) marsaa Gadaa. Jechoota "filoosofera" fi "filoosoofii" jedhu kan jalqaba fayyadame filoosoofera Giriiki durii Paayitaagoras ture. Oro Wallpaper @Waqayyo By all of them adamin @devoking. Mammaaksa Afan Oromoo. Dinne Gabrummaa Wayyaanee Warra Garaa. Yakki lammataa, "Oromoo gurmuu akka sabaatti of dandahe irra gara murna afaaniitti gadi cabsuu" dhaa kan jedhu. Nigusuu Taammiraat/Yirdaw Tenaw- Jaalala Dhugaa {New hot oromo Music 2015} Nigusuu Taammiraat/Yirdaw Tenaw- Jaalala Dhugaa {New hot oromo Music 2015} Report. Waadaan waliigalan kuni kakuu hiriyummaa isaanii cimsu ta'a. accent grave translation in English-Oromo dictionary. Asoosama Jaalala. Jechoota cigoo (jechoonnnii fi gaaleen kan hiikin isaanii jechaa jechatti ta'e kan bade) C. Obbo Jawar Mohammed dhimma qeeqa fb irratti Obbo Lammaa Magarsaa irratti deemaa jiru irratti dhugaa Oromoon hundi beekuu qabu ibsanii jiru. Jaalalli dhugaa garuu maaliidha? Madaalliin isaa hoo? Jaalala dhugaa isa kan sobaa ykn fakkeessaan akkamitti gargar baasuun danda’ama? Qabxiilee jaalalli tokko isa dhugaa ta’uu agarsiisan 10 tarreessina. Barreeffama adda addaa, xalayaa jaalalaa feetan jaalalleef barreeysuu yoo feetan gara inbox keenyaa nuuf erguu ni. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Zeitschrift. Lil Nas X 9,429,618 views. Barnoota galee takka dhiisaa takka itti deebi'aa hanga kutaa kudhaniitti baratee xumure. Statement of the Oromo Liberation Front (OLF) Regarding VOA Interview on Negotiations with the TPLF Regime In an interview with the Voice America Amharic Service, and also reported by the Afaan Oromoo Service, on November 14, 2008, Rev. Kun dhugaa ta'uu haasa'a inni godhaa ture keessatti xiinxalluun ni danda'ama. Jaalalli dhugaa gocha. kan beekkomsan qabnee aylillee qabaatuu. Hojii garaagaraa hojjechuun haadhasaa gargaaruu itti fufe. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti:. Isaanirraa hojii gaarii itti dalageef mindaa kafalachuuf osoo hin ta'iin iklaasan jaalala gaarii fi mindaa Rabbirraa qofa barbaadun ta'uu qaba. Ammas taanaan ABOn jaarmayoota siyaasaa Oromoo dhugaa fi qulqullummaan mirga dhaabaa kamuu tiksaa waliin hojjatuuf qophii tahuu beeksisaa, dhaabootiin jiranis dirqama kana akka bahatan gaafata. Jarri kun Gooftaaf jedhanni aarsaa guddaa baasaa jiru, garuu waanti barbaachisaa ta'e tokkoo immoo harkatti. waa sadii Dinqiisiifadhuu-Beekumsaa ,Miidhaginaa fi Ogummaa. (Maammilaa Keenyarraa) Nageenyii koo isheen onnee koo ishee akka malee sijaalaturra burqitee bakka atii jirtutti siyaa dhaqabuu!. Seenaa Jaalalaa - Oroliyaanaa Daani'eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala waan ta'eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne" (1 Yoh. Waan nama dhibu keessaa gammachuun an gaafa sana gammade, takka boo’i boo’i na gochaa ture. Abdii isaa ilaalee, haalota har'a keessa darbuuf jedhee waan dubbatuuf godhuun bor yeellasifamuu hin barbaadu. Afaan tokko mul'inni isaa kan mirkanawu gama lamaan yemmuu ta'u isaanis Og-. 10 K J'aime. 💝Walaloowwan jaalalaa jechoota jaalala garaa nama qabbaneessaniifi nama amansiisan argachuuf. ~ Jaalala onnee ~ Beekumsa sammuu ~ Obsa garaa ~ Dhugaa arrabaa ~ Ogummaa harkaa qabadhu! * Bara Jireenya Kee Keessatti: ~ Kan dabarsite yaadadhu. Here you will find Selected few expressions of love, how Afan Oromo speakers express their romance. Official twitter account of https://t. Waadaan waliigalan kuni kakuu hiriyummaa isaanii cimsu ta'a. By using our services, you agree to our use of cookies. wanti baratame immoo muuxannoo ta'a,muuxannoon immoo umama caalaa nama gabroomsa. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. 2-karaan ittiin jaalala Rabbii argatan kan ittiin isatti dhihaatan ajaja isaa rawwaachuufi waan dhoowwerraa fagaachuu qofaani. Barreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi'ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. 11 Hiikkaa Jechoota Quraanaa. Jiruu kee caalaa kiyyaaf wawwaatta. 727 Me gusta · 10 personas están hablando de esto. Awash Post | Oromo News. Hayyama barreeffamaa isa maxxansee fi abboota qabeenyichaa warra maxxansan biraa osoo hin fudhatin dura kutaa kitaaba kanaa keessaa baayisuun, fooyyessanii tooftaan kuufachuun, bifa kamiin ykn eleektironikisiin. Yeroo lubbuun dachee irratti jiraannu dhugaa hojennu irratti hundaa’un ka’umsa dhugaa ka’amu yoo ta’u, kunis ka’umsa kabajaa, ulfinaa, qulqullimmaa fi kan jireenyaaf ka’amu yoo ta’u inni lamaffaan immoo dachee/lafa irratti Waaqayyoon ganuun, balleessaa raawwachuun isa gaddaan ka’umsa salphinaaf ka’amudha. nutis kitaabota kana isiniif qabannee dhiyaanneerra kitaabota barbaaddan armaan gaditti filachuun dubbisaa 👇👇🏻👇🏼👇🏽👇🏾👇🏿👇. Biyyaa baqachuu mannaa, biyyatti gallee, qabsoofnee, boqochuu yaanna. An ergan dhaladhee of baree guyyaa akkasii kana hawwiidhaan eegee hin beeku. Jiituu Dullumee er på Facebook. Hojii garaagaraa hojjechuun haadhasaa gargaaruu itti fufe. Holladay fi innis gara oliitti kan kaaame jechoota Jermaniitiin beekama. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti:. The newest addition to this digital shelf is Daani'eel Tafarraa Dibaabaa's "Amna Dheeraa" with editor Jaalala Biyyaa. Jechoota Arfan Jaalala Ibsuuf Itti Hojjetaman. o Kanaaf waldaa Efesoon ishee bulchiinsaa fi tika gaarii, amanamummaa fi obsaan danda'uu, sobbaa fi dhugaa gargar baasanii dhugaa duukaa bu'uu qabdu kana keessa dhaabatee Gooftaan jaalala iddoo isaatii yeroo dhabu baay'ee gadde. com gubattiyoo dubbisuu odoma arguu dhugaa ta'uu isaa mame. haquu Deebii Gilgaala 3: Shaakala Dubbisuun Boodaa Kaayyoon gilgaala kanaa barattoonni, wanta seenaa jireenyaa Onesmoos Nasiibirraa 1179 hubatanirraa ka'uun, wanta isaanirraa eeggamu akka yaaduu danda'an taasisuufi. galatoomaa wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuhuu. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Akka nuti Waaqayyoon isa dhugaa malee (Isa Waaqaa fi lafa uume, isa bara baraan jiraatu, isa warra Isiraa'eliin biyya garbummaatii baase, Isa tessoon isaa Waaqarra ta'e malee waaqolii biraa hin Waaqeffanne (hin amanne, hin waammanne, hin abdanne, hin sodaanne, hin kabajne) nu abbooma. ibaadaalee hunda Rabbi nurraa haaqeebalu. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta'an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal'ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. Ammas taanaan ABOn jaarmayoota siyaasaa Oromoo dhugaa fi qulqullummaan mirga dhaabaa kamuu tiksaa waliin hojjatuuf qophii tahuu beeksisaa, dhaabootiin jiranis dirqama kana akka bahatan gaafata. Abbaa fi haadha jaallachuu jechuun afaanin isin jaalladha jedhanii ergaa fudhachu fi isaan didu osoo hin ta’iin isaani ajajamuu fi tola itti ooludha. Biyyaa baqachuu mannaa, biyyatti gallee, qabsoofnee, boqochuu yaanna. Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa Thursday, June 29, 2017 WIXINEEN DANTAA ADDAA OROMOO YOO XINNAATE KANNEEN ARMAAN GADII HAAMMACHUU QABA (NON-NEGOTIABLE INTERESTS). His contribution in Oromo literature is bidirectional. f jechoota afaan nama beekaa oromooti jennee yaannu obboo jawaar. galatoomaa wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuhuu. Baxter ykn Abbaa Aadam (akka ummanni Kofaleewaamutti) marsaa Gadaa. Kanaaf gaaffii Oromoo gara gaaffii ambummaatti jijjiiruun jedhamu afanfaajjii uumuu fi jaalala rakasha gola Oromoo waca qofaan qabsoo gaggeessuu barbaadu irraa argachuuf kan godhame fakkaata. Ittafaa Goobanaa, as Representative of the Oromo Elders, stated, among others, that the OLF has accepted, in principle, the TPLF/EPRDF (Ethiopian) Government. 💘Asoosamoota ajaayibsiisoo fi dinqisiisoo ,jechamoota jaalalaa ,saayikooloojii , hubannoofi kaka'umsaa🌺. 🔘 Qoosaa adda addaa 🔘 Seenaa jaalalaa 🔘 Odeeffannoo harawaa 🔘 Sirboota haaraa fi Sirboota Durii Fi kanneen biroo ADMIN :- @Abity_dan. Walaloo Jaalalaaのその他のコンテンツをFacebookでチェック. Dhugaqabeessummaa kan seenaa kan hin qabne (waa'ee durii odeeffannaa ga'aa ta'e kan hiin qabne) D. Abjuu fi mul'atni koo fiixaan ba'ee arguuf kan kee awwaalte…ani nama egeree akkan ta'uuf har'a kee wareegde. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. 22 at Police Referral Hospital in Addis Ababa after long illness with blood cancer. Jaalalasaa kana akka fudhannu haala qabatamaa ta’een argisiisuu nu barbaachisa. Dhugaa 2C 1. jettee mataa qabattee. ibaadaalee hunda Rabbi nurraa haaqeebalu. Jarri kun Gooftaaf jedhanni aarsaa guddaa baasaa jiru, garuu waanti barbaachisaa ta’e tokkoo immoo harkatti. (OPride) — Almaz Tafara, famed Oromo singer and songwriter, died on Mar. Furtuu Furtuu Oromoo Jimma is on Facebook. Namni kamiyyuu ibaadaa Rabbii,Isaaf buluu fi jaalala Isaa irraa garagalee, jaalala,tajaajila fi gabrummaa uumamtoota jalatti kufa. hapax legomena ( jecha Kakuu Moofaa Kan Warra Ibrootaa keessattisi’a tokko duwwaa hojii irra oole) B. Seenaa Jaalalaa - Oroliyaanaa Daani'eeliitiin Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana tahuu hin oluu jedhen shakka. Jaalalii eenyuma Waaqayyo iyyu akka ibsuu caafata qulqullu'aa keessatti "Waaqayyo jaalala waan ta'eef, namni hin jaallatin, Waaqayyoon hin beekne" (1 Yoh. 321 manual Afaan Oromoo 1. Kana immmoo DHADUO fi ADWUIn sirriitti beeku. Seif Magango, Amnesty International's Deputy Director for East Africa, the Horn and the Great Lakes "It is shocking that after a whole month of arbitrarily detaining the journalists incommunicado, all the Ethiopian police could produce in court was a file containing a letter they sent to the National Intelligence and Security Services asking for assistance in investigating the matter. Gefällt 10. There have been rancors and fights in Cairo, Egypt on OMN 2nd anniversary. Kunis kan shamarran Oromoo jaalala dhugaa, kabajaa maalummaa hiriyummaa ittiin agarsiisani. Jaalalli dhugaa gocha. ‏‎Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo‎‏. Hafuura Amantii Cimsannaa. ayli'iifii waa baru'uun samii keessa ceetaa. Awash Post | Oromo News. Ayyaana kana yeroo kabajnu hundumaa dhugaa dagachuu hin qabne jabaa tokkotu jira. Join Facebook to connect with Jaalala Biyyaako and others you may know. Barreeffamni kun gabaabaa ta'ullee jechoota gamnaa yeroo adda addaa bakka adda addaatti jedhaman irratti xiyyeeffachuun; gamni maal waliin jedhe gaafii jedhuuf deebii kennuuf yaala. Wayyeessaa Fiqaaduu 4. Marsaan kun-Oromedia- Muddee 30 bara 2009 Adelaide, South Australia keessatti hundeeffame. Van Gemeren kan gulaale. The newest addition to this digital shelf is Daani'eel Tafarraa Dibaabaa's "Amna Dheeraa" with editor Jaalala Biyyaa. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. yeroo ammaa kana halaalummaan cubbuu dha jedhani afaan guutatani. Lil Nas X 9,429,618 views. ‏مؤلف‏ Jaalala dhugaa. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. Sababnisaa yeroon fuula nama hundumaa kan hiriira deggersa Dr. Yoo garmalee sitti ulfaate, nama amantu fi kan gorsa gaarii si laatu danda'u irraa gorsa barbaadi. Facebook gives people the power to share and. Furtuu Furtuu Oromoo Jimma is on Facebook. 10 K J'aime. Kanaaf sagalee waaqayyo yeroo dubbifnu, yaanii keenya, qalbiin keenya sasaabamee, sodaaf kabajaadhaan, jaalala guddaadhan, otuu hin dubbisin duraa kadhachuudhan of qopheessun barbaachisaadha. Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu is on Facebook. Jechoota "filoosofera" fi "filoosoofii" jedhu kan jalqaba fayyadame filoosoofera Giriiki durii Paayitaagoras ture. 🔘 Qoosaa adda addaa 🔘 Seenaa jaalalaa 🔘 Odeeffannoo harawaa 🔘 Sirboota haaraa fi Sirboota Durii Fi kanneen biroo ADMIN :- @Abity_dan. Akkuma sagalee haasawa isaa Nadhiin goota murannoofi kutannoo dhugaa qabuudha. 12:31) Waa'ee jaalalaa akkas jedhee kan ibse maaliifi? Waa'ee jaalala isa kamii dubbachuusaa ture? Deebii kanaa argachuuf, jechi "jaalala" jedhu hiika maalii akka qabu gadi fageenyaan haa qorru. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. There have been rancors and fights in Cairo, Egypt on OMN 2nd anniversary. Jaalala keessa jirtan qabxiilee kanniiniin wolbira qabaa madaallii mataa keessanii itti laataa. Aqiidaa keenya Aqiidaan (amantiin) keenya Rabbitti amanuu, maleykota Isaa, kitaabota Isaa, ergamoota Isaa, guyyaa aakhiraatti, murtii Rabbii (qadara Isaa) toltuufi hamaa isaattis amanuudha. Subscribers, subscribers gained, views per day, forwards and other analytics at the Telegram Analytics website. Ammoo lubbuun dhugaa fi haqaaf jedhame bahu akkasumaas, lubbuun qabsoo saba ofii fi kabajaa ummata ofiif jedhaame kafalaamu kan seenaan barabraan yaadatamu dha. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. Mammaaksa Afan Oromoo. 10 हज़ार पसंद. ‏مؤلف‏ Jaalala dhugaa. Ittafaa Goobanaa, as Representative of the Oromo Elders, stated, among others, that the OLF has accepted, in principle, the TPLF/EPRDF (Ethiopian) Government. Laala jaalala irratti yoo obsitee fi jechoota hin taane dubbachuu irraa yoo of qusatte, Insha Allah Rabbiin mindaa kee si kafala. Waan nama dhibu keessaa gammachuun an gaafa sana gammade, takka boo'i boo'i na gochaa ture. Ayyaana kana yeroo kabajnu hundumaa dhugaa dagachuu hin qabne jabaa tokkotu jira. Jaalala keessa jirtan qabxiilee kanniiniin wolbira qabaa madaallii mataa keessanii itti laataa. ABO: Dhaamsa Waggaa Haaraa 2018 Adda Bilisummaa Oromoo Irraa For Amharic Version Click Here Kabajamaa Ummata Oromoo, biyya kee irratti Abbaa tahuuf Qabsoo Bilisummaa finiinsaa jirtu, Qeerroo Bilisummaa Oromoo, gabrummaatti xumura gochuuf diina sarduu irratti argamtu, Miseensota ABO kaayyoo ummata…. Waaqayyo Isa Tokkicha, Isa dhugaa, yesuus Kiristoosiin isa Ati ergites beekuun isaanii jireenya bara-baraati Yohaannis Waaqayyuma Abbaadhaaf qofaa sagaduu fi kadhachuu qabna Maatewos 6: Kanaafuu Inni bulchaa birmadummaa isaati. Dumbulle JaalalaさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Dumbulle Jaalalaさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. Barreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi'ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. Biyyaa baqachuu mannaa, biyyatti gallee, qabsoofnee, boqochuu yaanna. Haqaa ajaa'ibaa 👇👇👇👇👇👇 ️ ️ ️ ️💚💚💚💚 ️ ️ ️ ️ 🔴Jaalala, Madaa Jaalala, Kennaa Jaalala , Xalayaa Jaalala Qorichaa Jaalala , Mana Keenya Duubatti na egii waliin jechuu >>>>OK< Haala salphaan Akkamitti scholarship apply goone biyyoota garagaratti barachuu dandeenya?. waa sadii Hubadhuu-Jechoota ,Amalaa fi Qalbii. Jaalala halagaa ollummaaf Jaalala qomoo gumaaf Jaalala obbolaa haaloof Jaalala lammii roorroof Luba gorsa beeku dubbiif Soorummaa qalbii sonaaf Yaa dhugaa siin abdannee Dukkana gannaa baanee Booqaa birraa abjoonnee Malkaa irreessan yaanee! Hawwiin goobana baatii - Nuu roobsi bara quufaa Nu badhaasi yaa giiftii - Nagaa! Diroon itii fufaa. Bakka dirreen siyaasaa ballatee dhaabbiileen siyaasaa maqaa Oromootiin sochoowan hunduu hidhannoo isaanii hiikkatanii karaa nagaan sochoowaa jiranitti kannneen maqaa jaarmaya siyaasaatiin hidhannoon ummata keessa deemaa ,saamaafii saamsisaa hojii al seerummaarratti bobbahaniis Bilisummaan dhugaa ol'aantummaa seeraa keessatti argama. Sababuma dhugaa kanaatiin dhagnchi amantootuma qofaadhaan walitti qabamee waldaan kiristaanaa Inni dhugaa tokko amantootaafi gurmuu amantootaatiin durfamuutu isheef ta'a, garuu immoo tarii otuu hin beekamin miseensota ishee keessaa warra hin amanne of keessatti qabachuus in malti (Maatewos 13:24-30, 31, 32). gargar baasuu 2. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta'eef. Kana malee barruudhan isaa keessatti jechoota afaan Oromootin hedduu akka gargaarame guddisee muldhata. Warra diin isaa baratee walbarsiisee sirritti itti dalagee jaalala Rabbii argate nuufii isinis Rabbi nuhaa godhu. Amaarri bofa, Tigreen buutiidha. warri dhugaa barree gantuuf galtuu diinaa ofirraa abaarree haqaaf ni falmanna dhararraa fagaannee gabruummaaf ni fincillaa bilisummaaf kaanee nu dinne gabrummaa feenee bilisummaa haa jennuu ijaarree tokkummaa!!! Shamarree oromoo dargaggoo oromoo wal barbaanna qomoo kan kaabaa kan kibbaa itti fufe diddaa gabrummaan abidda dhaami maaf nadiddaa. Facebook gives people the power to share and makes the. "Maal isheen? hin qaroomtu?" jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. namnis isana dubbise dogongora. gargar baasuu 2. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. ~ Kan keessa jirtutti jabaadhu. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Atiis jaalala koof jettee reebamteetta! Gaaddisa ishee jaalala keenyaf jettee reebamtee imimmaan kee dhangalaaste boosisaa akkamitti irraanfatte laata? Anaan garuu seenaa waliin dabarsine sun yoomille taanan keessa koo baduu hin dandeenye, Halkan hirriba keessa nakaase qophaa na haasofsiisa. Bifuma walfakkaatun dargaggoo MOHAMMAD SAID nama ana wajjin rakkoo tokkollee hin qabnee fi hanga walbarannetti jibba wayiituu hin qabne ta'uu ibsuun barbaada. Barreessaan kitaaba kanaa ogumaan balaliisaa xayyaaraa yoo ta'an barnoota phisics baratan Obbo Leellisaa Aadaa kitaaba barreessuuf kan na kakaase bal'ina aadaa fi seenaa Oromoon qabu jedhan. Jarri kun Gooftaaf jedhanni aarsaa guddaa baasaa jiru, garuu waanti barbaachisaa ta'e tokkoo immoo harkatti. Erga walitti dhufeenya horanneeyis kabajaaf jaalala obbolummaa fi afuura sabboonummaa malee hammeenya walii hin qabnu. Garuu ilma namaatif guyyaan hundi guyyaa gaarii miti. Biyyaa baqachuu mannaa, biyyatti gallee, qabsoofnee, boqochuu yaanna. Join Facebook to connect with Jaalala Biyyaako and others you may know. JECHOOTA "KADIIR ABDULLAXIIF HAJJII. Numarsaan gaaffii inni waa'ee jaalalaaf itti kaasu jechoota filatamaniin harkatti busheessiti. Jechoota hayyootaa fi makmaaksa biyya addaddaa kan nama barsiisan, jajjabeessanii fi hamilee namaa kaasan. ~ Kaayyoon kee akka galma sii gahuuf rabbiin kadhadhu! *Addunyaa Tana Irratti:. Kan halagaa kaadhimate suuta suutaan Cinca'ee dhawaata gubata, kan saba ofii kaadhimatee cinaa lamaan haara galfata. Join Facebook to connect with Furtuu Furtuu Oromoo Jimma and others you may know. ~ Bakka yaadde gahuuf obsa qabaadhu. Jaal Buruuyso biyya ollaatti diploomaasiif ramadamee deemuu yeroo murtaawe hojjechuu isaa erga dubbateen booda, hanga isarraa eeggamee ol Barsiisuu, karaa bahaa fi galaa qopheessuudhaan, hamma ammaatti Jaallawwan isaa kan. Jechoota Arfan Jaalala Ibsuuf Itti Hojjetaman. Duraan dursee, nagaan koo kan Oromummaa golee jirtan maraatti isin haa qaqqabduun jedha. Eyyee dhugaa jette foon koo jaallatamaa Adii fi gurraachatu qaalomakoo hima. Uummanni Oromoo dhugaa kana waan beekuuf yeroo hundaa ABOff jaalala fi kabaja guddaa qaba. ~ Ragaa Irratti Ragaa: Macaafni Qulqulluun Dubbii Waaqayyooti ~ Seensa Dubbiin Waaqayyoo aboo yoo nurratti dhabe, yaadotaa fi kaayyoowwan keenya hundaaf, akka namoota galaana irra bidiruu oofanii kan kaayyoo fi kallattii hin qabnee taana. Walaloo jaalala kan jaalallee keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website. pdf), Text File (. Ummata Oromoo ifatti baasuuf wareegama kaleessa baasaa baatan san har'a dantaa aangoo hin jirreef jecha dhoqqeetti of jalaa hin laaqinaa. Ishee akka koo jaalala miituf kanumatu mala; dhiira akka keef garuu…. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Dumbulle JaalalaさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Dumbulle Jaalalaさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. 12:31) Waa’ee jaalalaa akkas jedhee kan ibse maaliifi? Waa’ee jaalala isa kamii dubbachuusaa ture? Deebii kanaa argachuuf, jechi “jaalala” jedhu hiika maalii akka qabu gadi fageenyaan haa qorru. waa sadii Kunuunsi-namootaaf yaaduu, gammachuu fi waan argattee. ayli'iifii waa baru'uun samii keessa ceetaa. Seif Magango, Amnesty International’s Deputy Director for East Africa, the Horn and the Great Lakes “It is shocking that after a whole month of arbitrarily detaining the journalists incommunicado, all the Ethiopian police could produce in court was a file containing a letter they sent to the National Intelligence and Security Services asking for assistance in investigating the matter. Atiis jaalala koof jettee reebamteetta! Gaaddisa ishee jaalala keenyaf jettee reebamtee imimmaan kee dhangalaaste boosisaa akkamitti irraanfatte laata? Anaan garuu seenaa waliin dabarsine sun yoomille taanan keessa koo baduu hin dandeenye, Halkan hirriba keessa nakaase qophaa na haasofsiisa. 11 Hiikkaa Jechoota Quraanaa. 10 हज़ार पसंद. Kanaaf gaaffii Oromoo gara gaaffii ambummaatti jijjiiruun jedhamu afanfaajjii uumuu fi jaalala rakasha gola Oromoo waca qofaan qabsoo gaggeessuu barbaadu irraa argachuuf kan godhame fakkaata. Jechoota Arfan Jaalala Ibsuuf Itti Hojjetaman. gargar baasuu 2. Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu is on Facebook. nutis kitaabota kana isiniif qabannee dhiyaanneerra kitaabota barbaaddan armaan gaditti filachuun dubbisaa 👇👇🏻👇🏼👇🏽👇🏾👇🏿👇. com irratti yaada keessan nuuf kennaa. Waaqayyo garaa/ laphee keettii malee jechoota keettii dhimma hin qabu, Inni yaada garaa keetii ilaalawoo. Erga walitti dhufeenya horanneeyis kabajaaf jaalala obbolummaa fi afuura sabboonummaa malee hammeenya walii hin qabnu. By using our services, you agree to our use of cookies. Armaan gaditti kadhannaan ta’uu malu ka’ameera: “Yaa gooftaa Yasuus, sin barbaada. ~ Kan keessa jirtutti jabaadhu. Jiituu Dullumee er på Facebook. Oro Wallpaper @Waqayyo By all of them adamin @devoking. Ammoo lubbuun dhugaa fi haqaaf jedhame bahu akkasumaas, lubbuun qabsoo saba ofii fi kabajaa ummata ofiif jedhaame kafalaamu kan seenaan barabraan yaadatamu dha. Jechoota keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related Jechoota jaalala dhugaa. Soba dhugaa hinfakkaanne “xoophiyaa lafee Oromootu ijaare” jedhanii jaalala xoophiyaa si keessatti itichuu barbaadu. Facebook gives people the power to share and makes the. Personaggio. Bifuma walfakkaatun dargaggoo MOHAMMAD SAID nama ana wajjin rakkoo tokkollee hin qabnee fi hanga walbarannetti jibba wayiituu hin qabne ta’uu ibsuun barbaada. Dhugaa olitti kaafne kana garaan keessan tolchee beeka. com irratti yaada keessan nuuf kennaa. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: “The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale. o Kanaaf waldaa Efesoon ishee bulchiinsaa fi tika gaarii, amanamummaa fi obsaan danda’uu, sobbaa fi dhugaa gargar baasanii dhugaa duukaa bu’uu qabdu kana keessa dhaabatee Gooftaan jaalala iddoo isaatii yeroo dhabu baay’ee gadde. Statement of the Oromo Liberation Front (OLF) Regarding VOA Interview on Negotiations with the TPLF Regime In an interview with the Voice America Amharic Service, and also reported by the Afaan Oromoo Service, on November 14, 2008, Rev. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) -Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba'an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane. Sunis akkaataa Oromoon firomsaan hawaasa ilmoo nama walii galaa keessatt of ilaalani. f jechoota afaan nama beekaa oromooti jennee yaannu obboo jawaar muhammad irraa bufa barreeffamaatin bahaniidha. Jechoota Hayyootaa‬! ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane, jijjiiramas agarsiisuudha!. hawasaa kamiyyuu keessati tokko yerroo ijjaru tokko diguun jiraa ,osso kuni jirree ta. pdf), Text File (. Kuni garuu olaantummaa yookiin gadaantummaa dhugaa seenaa, aadaa, afaanii, fi amantii kanneen keessa jiru agarsiisa jechuu akka hin taane hubatamuu qaba. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Jiituu Dullumee og andre du kanskje kjenner. Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu is on Facebook. Jaalalli dhugaa garuu maaliidha? Madaalliin isaa hoo? Jaalala dhugaa isa kan sobaa ykn fakkeessaan akkamitti gargar baasuun danda’ama? Qabxiilee jaalalli tokko isa dhugaa ta’uu agarsiisan 10 tarreessina. Walaloo mi'ooftu. f jechoota afaan nama beekaa oromooti jennee yaannu obboo jawaar. haquu Deebii Gilgaala 3: Shaakala Dubbisuun Boodaa Kaayyoon gilgaala kanaa barattoonni, wanta seenaa jireenyaa Onesmoos Nasiibirraa 1179 hubatanirraa ka’uun, wanta isaanirraa eeggamu akka yaaduu danda’an taasisuufi. Kadhannaa otuu sagalee waaqayyo hin dubbisin godhachuun kan nu barbaachisuuf hafuurri waaqayyo inni sagalee waaqayyo hikaa isaa nuuf kennu akka nu gargaruuf. Alamuu Faxxanaa 2. Barnoota galee takka dhiisaa takka itti deebi’aa hanga kutaa kudhaniitti baratee xumure. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: “The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. ~ Kan keessa jirtutti jabaadhu. Laftii nuu ittii dhalannee lafa booranaatii, gostii nuu keessa dhalannee gosaa booranaatii, libanii, dirree,saakuu, waasoo dheedaaf akka nuu toltuttii, maqaa ittii moggaamnee malee boorana gandaan,kutaafii haala quttumaatin gargar qooduu nittii. Isaan kunis jaalala OMN qabaatanii osoo hin taane kaayyoon isaanii jibbiinsa jaarmiyichaaf qaban waan ta’eef OMN jala dhokachuun OMN irraa kabajaa mulqisiisaa jiru. Akkuma sagalee haasawa isaa Nadhiin goota murannoofi kutannoo dhugaa qabuudha. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Two years later, a chart already showed an elongated island east of Africa that bore the name Madagascar. An ergan dhaladhee of baree guyyaa akkasii kana hawwiidhaan eegee hin beeku. waa sadii Towadhuu-Arrabaa kee, Aarii fi waan hojjatuu. Jaalala onnee irraa maddu. Jechoota guungummii fi dhibaa'ummaa dubbatuuf illee namni akkasii otuu afaanii hin fixin keessaan boo'ee qalbii diddiirachuu jalqaba. 2-karaan ittiin jaalala Rabbii argatan kan ittiin isatti dhihaatan ajaja isaa rawwaachuufi waan dhoowwerraa fagaachuu qofaani. JECHOOTA "KADIIR ABDULLAXIIF HAJJII. Lil Nas X 9,429,618 views. Kitaaba Afaan Oromoo Kitaabi haaraan mata dureen isaa "Kudhaama Seenaa" jedhamuu fi kan seenaa, aadaa fi amantii oromoo ibse maxxanfamee ba'ee jira. Akkas gochuudhaanis, miidhaginaafi bareedina dur gaa’elakee keessa ture keessaa muraasasaa gara manakeetti deebisuu dandeessa. "Biyya keenya jaalannu nama wajjiin qooddanna, feenu immoo akka barbaadnetti bulfachuun mirga keenya!". Kanaaf, fudhatama ABOn uummata Oromoo biratti qabu dhabamsiisuuf halkanii guyyaa kan hojjetaniif. Jechoota hayyootaa fi makmaaksa biyya addaddaa kan nama barsiisan, jajjabeessanii fi hamilee namaa kaasan. Hojii garaagaraa hojjechuun haadhasaa gargaaruu itti fufe. Kunis kan shamarran Oromoo jaalala dhugaa, kabajaa maalummaa hiriyummaa ittiin agarsiisani. Dinne Gabrummaa Wayyaanee Warra Garaa. Warra diin isaa baratee walbarsiisee sirritti itti dalagee jaalala Rabbii argate nuufii isinis Rabbi nuhaa godhu. Abdii isaa ilaalee, haalota har'a keessa darbuuf jedhee waan dubbatuuf godhuun bor yeellasifamuu hin barbaadu. Ummata Oromoo ifatti baasuuf wareegama kaleessa baasaa baatan san har'a dantaa aangoo hin jirreef jecha dhoqqeetti of jalaa hin laaqinaa. Kunis kan inni ta'eef sababniisaa: A. Ammas taanaan ABOn jaarmayoota siyaasaa Oromoo dhugaa fi qulqullummaan mirga dhaabaa kamuu tiksaa waliin hojjatuuf qophii tahuu beeksisaa, dhaabootiin jiranis dirqama kana akka bahatan gaafata. Jechoota guungummii fi dhibaa'ummaa dubbatuuf illee namni akkasii otuu afaanii hin fixin keessaan boo'ee qalbii diddiirachuu jalqaba. yeroo ammaa kana halaalummaan cubbuu dha jedhani afaan guutatani. Oro Wallpaper @Waqayyo By all of them adamin @devoking. Jiituu Dullumee er på Facebook. Facebook gives people the power to share and makes the. Jaalala keessa jirtan qabxiilee kanniiniin wolbira qabaa madaallii mataa keessanii itti laataa. haquu Deebii Gilgaala 3: Shaakala Dubbisuun Boodaa Kaayyoon gilgaala kanaa barattoonni, wanta seenaa jireenyaa Onesmoos Nasiibirraa 1179 hubatanirraa ka'uun, wanta isaanirraa eeggamu akka yaaduu danda'an taasisuufi. Hayyama barreeffamaa isa maxxansee fi abboota qabeenyichaa warra maxxansan biraa osoo hin fudhatin dura kutaa kitaaba kanaa keessaa baayisuun, fooyyessanii tooftaan kuufachuun, bifa kamiin ykn eleektironikisiin. Irreecha ayyaana lammii Oromoo maraa taasisuu irratti hanga ammaatti hojii hangamtu hojjetame, hangamtu hoo nu hafe kan jedhu wal gaafachuu feesisa. Obbo Lammaa Magarsaa waahillan isaa waliin qabsoo hadhaawaa gaggeessaa tureen bu'aa amma argame kana keessatti shoora guddaa akka taphate ragaa baheefii jira. jettee mataa qabattee. Waan nama dhibu keessaa gammachuun an gaafa sana gammade, takka boo’i boo’i na gochaa ture. ) irraa | Amajjii 2013. Gorsa Jaalalaa Dubbisaa * ️ Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Personaggio. Kadhannaa otuu sagalee waaqayyo hin dubbisin godhachuun kan nu barbaachisuuf hafuurri waaqayyo inni sagalee waaqayyo hikaa isaa nuuf kennu akka nu gargaruuf. 🧲 Viidiyoo armaan gadii ilaali. Dinne Gabrummaa Wayyaanee Warra Garaa. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kan adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Wareegamni, lubbuu qaalli taate mirga sabaa fi biyya offiif jedhamee kafalaamu wareegama akka garaa ulfattuu, kan seenaan yaadataa hafuu dha. Haaraa Jildii shank an tae qoannoo jecha tiooloojikaal taan The New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, jedhamuun kan beekaman Willem A. Abiy Ahmed kanaaf dhufanii ilaalu hundumtuu baay’ee gammadaa dha, sirbuu taphachuu, walii wajjin suuraa ka’uu, wal-hammatanii jaalala walitti agarsiisuu, wal-galateeffachuu, alaabaa mirmirsuu, fi akkaataadhuma isaan gammachiiseen waan. Ibssa Dubbii Dubbii jechuun yeroo tokko keessatti namni tokko akka waan tokko godhu yookaan wanni tokko akka godhamuu fi akka maal ta'u kan nutti himu walitti qabama jechootati. f jechoota afaan nama beekaa oromooti jennee yaannu obboo jawaar. Waa sadii Kabajii-Manguddoo,Jaalala fi Aadda tee. Dhugaa dha; Kitaabni Qulqulluu Waaqayyoon ija, gurra, harka … kkf ni qaba jedha. Biyyaa baqachuu mannaa, biyyatti gallee, qabsoofnee, boqochuu yaanna. ~ Kan keessa jirtutti jabaadhu. Waaqayyo Isa Tokkicha, Isa dhugaa, yesuus Kiristoosiin isa Ati ergites beekuun isaanii jireenya bara-baraati Yohaannis Waaqayyuma Abbaadhaaf qofaa sagaduu fi kadhachuu qabna Maatewos 6: Kanaafuu Inni bulchaa birmadummaa isaati. By using our services, you agree to our use of cookies. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa duraa osoo hin taane isa boodarra jaallatte ta,uu qaba. haquu Deebii Gilgaala 3: Shaakala Dubbisuun Boodaa Kaayyoon gilgaala kanaa barattoonni, wanta seenaa jireenyaa Onesmoos Nasiibirraa 1179 hubatanirraa ka’uun, wanta isaanirraa eeggamu akka yaaduu danda’an taasisuufi. Biyyi lafaa tun jechoota xureesite keessaa inni tokko isa "jaalala" jedhu dha. Young Thug & Mason Ramsey - Old Town Road (Remix) [Lyric Video] - Duration: 2:53. Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu is on Facebook. Amaarri bofa, Tigreen buutiidha. Numarsaan gaaffii inni waa'ee jaalalaaf itti kaasu jechoota filatamaniin harkatti busheessiti. Phaawulos ergamaan, jaalalli ‘isa hundumaarra caalu’ ta’uusaa ibseera. Ishee akka koo jaalala miituf kanumatu mala; dhiira akka keef garuu…. Jaalala onnee irraa maddu. Garuu Obbo Kadiroon gadi siqanii: "The news of the coup was a surreal moment, a nerve-wracking and an earthquake for the Colonel since he was indoctrinated that even speaking bad of the divine emperor was transgressing the Law of God that would lead to the fall of Sky. Jaalala Yihowaaf qabdaniin kakaatanii gorsa qo'annaan argattan yommuu hojiirra oolchuuf carraaqqii gootan, "kutaawwan manichaa" faayaadhaan guuttachaa jirtu jechuudha. Erga walitti dhufeenya horanneeyis kabajaaf jaalala obbolummaa fi afuura sabboonummaa malee hammeenya walii hin qabnu. Macaafni Qulqulluun: 'Jaalala Waaqayyoo isa gara jireenya barabaraatti isin geessu keessatti of eegaa!' jedhee nu gorsa. (Maammilaa Keenyarraa) Nageenyii koo isheen onnee koo ishee akka malee sijaalaturra burqitee bakka atii jirtutti siyaa dhaqabuu!. Taa'eetiin booye nama naaf beekuun dhabe, ammaas dhiiseetiin seeqe nama naaf beekuun dhabe. " [5] Kutaalee ibsinee keessatti akkenya guutuu ykn tokkumaa hin hiikamne kan agarsiisu miti. Akkasumas amantaa keessatti waa'ee Waaqayyoo jechoota, dhufaa fi ulfaataa ta'an argina: Many enlightened mystics think of God as a person and some others as a higher dimension in the cosmos. Asirrattis rakkon hin jiru seenaa dhugaa waan ta'eef. 22 at Police Referral Hospital in Addis Ababa after long illness with blood cancer. Kanaafuu, addooyyeen kan dubri umrii naannoo jireenyatiin walitti dhiyaatan hanga waliin jiranitti waljaalachuu walii dhaabbachuuf waadaa waliigalani. Sababaa Jaalala Keetiif Barnoota Koo Dhiisuufi! Addunyaan ganna tokko taate jedhame waa'e globalisation fi lafa fageenya technology weeyta ka'u, yaada koo kalamaan waraqaa irratti tarreesse siif barreessun sodaadhe. Bifuma walfakkaatun dargaggoo MOHAMMAD SAID nama ana wajjin rakkoo tokkollee hin qabnee fi hanga walbarannetti jibba wayiituu hin qabne ta'uu ibsuun barbaada. Facebook gives people the. From the singer Umar Suleyman regarding KWO flag. Ebsa + Kebene Jaalala Dhugaa Qabnu Mul’isa jalqabaa hanga dhumati, [email protected] 321 FI BIOL. Mammaaksa Oromoo fi Jechoota Namoota Bebbeekamoo. Soba dhugaa hinfakkaanne "xoophiyaa lafee Oromootu ijaare" jedhanii jaalala xoophiyaa si keessatti itichuu barbaadu. Raajota Xixiqqaa Jaarraa Saddeettaffaa: Amos, Hose'aa, Yoonaas fi Miikiyaas BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii (Hiika Macaafa Qulqulluu) QAJEELEFAMA IBSITUU QO'ANNOO WALITTI FUFIINSAA KAKUu Moofaa, Seera Uumamaa JIldii 10 ffaa BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2006. Falamiin jabaatee araarri waa dhibnaan Tokko-tokko mohuun silatis laazima Himata dhaqani gama is cimaa Isa kamtu wayya walitti dhadhaamaa Isa isaan fakkaatu bifaa fi qalamaan Waraabu. Here you will find Selected few expressions of love, how Afan Oromo speakers express their romance. Fakkeenyaaf: Computer, Devil + Sheol, People + Sin, Mark of Beast, New + port = 666. Jechoota namni taphaaf siin jedhe dhugaa goote aariin of hin gubin, ibiddaa jibbaa fi wal-lolu hin qabsiisin. Duraan dursee, nagaan koo kan Oromummaa golee jirtan maraatti isin haa qaqqabduun jedha. By using our services, you agree to our use of cookies. ~ Bakka yaadde gahuuf obsa qabaadhu. Alamuu Faxxanaa 2. Dhugaa dubbachuuf akka Aadaa Naannoo keenyaatti Ayyaanota waggaa baay’een waan kabajamaniif ijoolleenis ta’e namootni gurguddaan guyyaa ayyaanaa kana hawii guddaadhaan eegu, anillee akkasuma hawwii guddaadhaan ayyaana waggaa kan akka bara haaraa. nutis kitaabota kana isiniif qabannee dhiyaanneerra kitaabota barbaaddan armaan gaditti filachuun dubbisaa 👇👇🏻👇🏼👇🏽👇🏾👇🏿👇. 🎍Maloota dhukkuba suusii akka sigaaraa,caatii,alkoolii,Facebook,fi wantoota suusii ta'an hunda maloota ittiin ofirraa ittifnu 8 dubbisuuf. ‏مؤلف‏ Jaalala dhugaa. Jaal Buruuyso biyya ollaatti diploomaasiif ramadamee deemuu yeroo murtaawe hojjechuu isaa erga dubbateen booda, hanga isarraa eeggamee ol Barsiisuu, karaa bahaa fi galaa qopheessuudhaan, hamma ammaatti Jaallawwan isaa kan. haala kamiin jaalala keenya hundeesaa jabeeffachuu dandeenya!?. Harás Borus Biyti Teenya Oromiyaa, Ummanni Keenya Oromoo, Kaayyoon Keenyas Bilisummaa dha! Bitootessa 31, 2013 (Infoo Deeskii ABO) -Qabsoon bilisummaa Oromoo ABOdhaan hogganamu waggoota afurtamman dabran gargaarsa tokkoon maleetti fi duula diinota qabsoo kana dhabamsiisuuf irratti faraqaan bobba'an lakkoobsaan hedduu fi dandeetti guddaa qaban irra aanee hundee sabboonummaa hin buqqaane. Gooftaa ta'uu Rabbiitti ni amanna. "Maal isheen? hin qaroomtu?" jettee waan yaaddu natti fakkaata waan tureef. Barreeffamni kun qorannaan dubbii Arsi'ii yookaan koottu-dhufeen maal akka fakkaatu ibsa. Qabxiilee 12 jaalala. Taa'eetiin booye nama naaf beekuun dhabe, ammaas dhiiseetiin seeqe nama naaf beekuun dhabe. Jechoota Koompitaraa Afaan Oromoo-- Afaan Oromo Computer Terminologies by OROMO ICT session--tursa set--qindeessi series--walfaannee separator--foo'aa optional--dirqalee. galatoomaa wassalaamu aleykum warahmatullaahi wabarakaatuhuu. Kunis kan inni ta'eef sababniisaa: A. poem translation in English-Oromo dictionary. Oro Wallpaper @Waqayyo By all of them adamin @devoking. Waamicha kanaafis kanneen dhimmi ilaalu deebii akka kennan abdataa, ummatni keenya fiixa bahiinsa akeeka kanaa milkeessuu keessatti qooda irraa eegamu. Haadha Waaqayyooti: dubartoonni biraa yoo dahan raaja, yookan guddate yoo jedhame mootii yookan duuka bu'aa yookan hayyuu tahuu dandaha, isheen garuu Waaqa,fayyisaa,Jaalala nuuf deesse, kanaaf haadha Iyyasuus, Haadha Waaqa, Haadha jaalalaa jedhamti, kana dubartiin kamiinuu aangoo akkanaa hin qabdu. Lil Nas X 9,429,618 views. Join Facebook to connect with Jaalala Dhugaa Mi'ooftuu and others you may know.